REGULAMIN XXIV URSYNOWSKIEGO BIEGU PASSY

I. ORGANIZATOR
1) Organizatorem biegu jest Dzielnica Ursynów m.st. Warszawa we współpracy z Tygodnikiem „Passa”.
2) Bieg organizowany jest ze środków finansowych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
3) Wykonawcą jest Fundacja Violet Kiwi, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Habdzin 29.
4) Kontakt w sprawie biegu: fundacja.violet.kiwi@gmail.com

II. CEL
1) Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2) Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Ursynów.
3) Promocja Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

III. TERMIN, MIEJSCE, PROGRAM ZAWODÓW, UCZESTNICY
1) Bieg odbędzie się w sobotę 15 października 2022 r. w Parku im. Kozłowskiego (Kopa Cwila) w Warszawie.
2) Udział w biegu jest bezpłatny.
3) Początek zawodów (rozpoczęcie działalności Biura Zawodów) o godzinie 10:00 .
4) Meta i start biegu znajdują się w tym samym miejscu.
5) Dystanse:

 • rocznik: 2019-2018 – 100 m,
 • rocznik: 2017-2016 – 200 m,
 • rocznik: 2015-2014 – 300 m,
 • rocznik: 2013-2012 – 600 m,
 • rocznik: 2011-2010 – 800 m,
 • rocznik: 2009, 2008, 2007 – 1000 m,
 • open (16 lat i więcej) rocznik 2006 i starsi – 2500 m – kobiety i mężczyźni.

Dziewczęta i chłopcy (w kategoriach wiekowych) biegną oddzielnie.

Planowany harmonogram biegów:

12:00 – rocznik: 2019-2018 – 100 m,
12:20 – dekoracja,
12:30 – rocznik: 2017-2016 – 200 m,
12:50 – dekoracja,
13:00 – rocznik: 2015-2014 – 300 m,
13:20 – dekoracja,
13:30 – rocznik: 2013-2012 – 600 m,
13:50 – dekoracja,
14:00 – rocznik: 2011-2010 – 800 m,
14:20 – dekoracja,
14:30 – rocznik: 2009, 2008, 2007 – 1000 m,
14:50 – dekoracja,
15:00 – rocznik 2006 i starsi – 2500 m – kobiety i mężczyźni,
15:30 – dekoracja i zakończenie imprezy.

Uwaga – harmonogram ma charakter orientacyjny, godziny mogą ulec niewielkim przesunięciom w przypadku dużej liczy startujących w poszczególnych kategoriach wiekowych, a szczególnie w przypadku konieczności przeprowadzenia więcej niż jednego startu (serii) w danej kategorii wiekowej.

6) Osoby, które w dniu biegu tj. 15.10.2022 nie będą miały ukończonych 18 lat, muszą dostarczyć do Biura Zawodów zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wg wzoru umieszczonego na stronie www.biegpassy.pl
7) Limit uczestników w Ursynowskim Biegu Passy wynosi 800 osób.
8) Zawody odbywają się z podziałem na limity obejmujące 3 główne grupy wiekowej tj. młodsze dzieci (uczestnicy urodzeni od 2014 do 2019 r.), starsze dzieci i młodzież (uczestnicy urodzeni od 2007 do 2013r.) oraz uczestnicy powyżej 16 lat (urodzeni w 2006 r. i starsi). Liczba uczestników w grupach młodsze dzieci, starsze dzieci i młodzież nie może przekroczyć 500 osób, a w grupie uczestników powyżej 16 lat – 100 osób. Dodatkowo limit w kategorii dzieci urodzonych w latach 2018 i 2019 wynosi po 60 osób, a limit w kategorii dzieci urodzonych w latach 2016 i 2017 wynosi 100 osób.
9) W przypadku dużej liczby uczestników zgłoszonych na danym dystansie organizator może podzielić bieg na więcej niż jedną serię. Klasyfikacja uczestników odbędzie się wtedy na podstawie czasów osiąganych w poszczególnych seriach.
10) Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą urządzeń elektronicznych we wszystkich kategoriach wiekowych.
11) Zawodnicy zobowiązani są do startu z otrzymanym w biurze zawodów numerem startowym ze zintegrowanym chipem pomiaru czasu. Numer startowy powinien być umocowany na piersi dołączonymi do niego agrafkami. Uszkodzenie znajdującego się na odwrocie numeru chipa pomiaru czasu spowodować może brak wyników w systemie pomiaru czasu.
12) Każdy zawodnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal oraz batonik zbożowy lub owoc (do wyboru).
13) Do dyspozycji uczestników dostępna będzie woda pitna dostępna z beczkowozu z „Warszawską Kranówką”, podstawionego przez MPWiK.

IV. ZGŁOSZENIA, ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH, ZASADY UCZESTNICTWA
1) Zgłoszenia do XXIV Ursynowskiego Biegu Passy będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy aktywny od 5 października 2022 r., dostępny na stronie internetowej www.biegpassy.pl
Zapisy on-line zakończą się 13 października o godzinie 12:00 lub wcześniej, w przypadku wyczerpania się limitu miejsc.
2) Przed dokonaniem zgłoszenia należy zapoznać się z Klauzulą Przetwarzania Danych Osobowych (na końcu niniejszego regulaminu).
3) Odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów w następujących terminach i miejscach:
a) 14 października (piątek) w godzinach 14.00 – 21.00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61 – Metro Imielin) w sali nr 136 na 1. Piętrze,
b) 15 października (sobota) czyli w dniu zawodów i na ich terenie w Parku im. Kozłowskiego (Kopa Cwila) od godz. 10.00 do 30 min przed każdym startem danej kategorii.
4) Podczas odbioru pakietu startowego uczestnicy muszą posiadać ważny dokument ze zdjęciem.
5) O ile limit uczestników nie zostanie wcześniej wyczerpany w trakcie zapisów online, zapisy będą prowadzone w biurze zawodów w terminach określonych powyżej. O możliwości rejestracji do biegu w biurze zawodów organizator poinformuje na stronie internetowej biegu i w mediach społecznościowych.
6) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie wypełnione i podpisane oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez prawnego opiekuna) oraz akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

V. ZASADY RYWALIZACJI SZKÓŁ
1) W rywalizacji szkół istotniejszy od wyniku sportowego jest popularyzacja aktywności fizycznej i udział jak największej liczby uczniów. Miejsce na mecie i czas pokonania trasy są mniej ważne, a każdy uczeń za zakończenie biegu zdobywa dla swojej szkoły 1 punkt. Te szkoły, które będą miały ich najwięcej, otrzymają nagrody w postaci środków na zakup sprzętu sportowego (voucheru) oraz sprzętu sportowego. Szkoły, które zajmą miejsca I do V, otrzymają także puchary.
2) Podstawą zaliczenia udziału ucznia w biegu do klasyfikacji szkół, jest ukończenie przez niego biegu oraz prawidłowe wypełnienie, przed biegiem, karty zgłoszeniowej z wpisanym numerem szkoły. Po zgłoszeniu zawodnika nie będzie możliwe modyfikowanie danych. W przypadku braku wpisanego nr szkoły, uczeń nie będzie punktował dla swojej szkoły.
3) Nagrody finansowe w rywalizacji szkół wynoszą:
I miejsce – 1500 zł,
II miejsce – 1200 zł,
III miejsce – 1000 zł.

VI. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1) Klasyfikacja w poszczególnych biegach odbywa się na podstawie czasów oficjalnych czyli tzw. czasów brutto – liczonych od strzału startera).
2) Zdobywcy miejsc I-III w biegu głównym, w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, a także w klasyfikacjach dziewcząt oraz chłopców w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają trofea sportowe.
3) Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych.
3) Organizator zapewnia szatnie (przebieralnia) oraz depozyt w specjalnych namiotach usytuowanych w pobliżu Biura Zawodów. Zdeponowane rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.
Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
4) W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez organizatora
5) Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6) Wyniki biegu będą opublikowane na stronie internetowej imprezy.
7) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
8) Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu.
9) Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
10) Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (NA PODSTAWIE ZGODY)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
 • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
  Dlaczego moje dane są przetwarzane?
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach określonych w treści udzielonej przez Pana/Panią zgody.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy.
  Jak długo będą przechowywane moje dane?
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub realizacji wskazanego w zgodzie celu. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
  Kto może mieć dostęp do moich danych?
  Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
  a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
  – podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;
  – Fundacja Violet Kiwi, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Habdzin 29.
  b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

  Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
 • Ma Pani/Pan prawo do:
  a) wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano przed wycofaniem zgody;
  b) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  c) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  d) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  – wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
  – Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  – Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  e) przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
 • Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.